Udostępnij
https://www.morele.net/wiadomosc/nawet-400-zl-do-wydania-w-sklepach-grupy-morele/14485/ 2019-05-21 11:55:10.000000

Nawet 400 zł do wydania w sklepach Grupy Morele.

Z kartą kredytową zyskaj ile chcesz. Nawet 400 zł do wydania w sklepach Grupy Morele.

 

 

Wypełnij formularz

Okres, w którym Uczestnik powinien zawrzeć Umowę o kartę kredytową trwa od 01.04.2019 do 31.05.2019 r.

Warunki udziału w promocji

Uczestnikiem może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna działająca jako konsument, która spełnia łącznie wszystkie następujące warunki:

1. zawrze z Bankiem Umowę o Kartę w Okresie Sprzedaży Premiowej

2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia Umowy o Kartę, ani w dniu zawarcia Umowy o Kartę, nie miała zawartej innej umowy o kartę kredytową z Bankiem

3. w okresie do końca Okresu Sprzedaży Premiowej nie rozwiązała, nie wypowiedziała ani nie złożyła oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Bankiem Umowy o Kartę

4. zawarta przez nią z Bankiem Umowa o Kartę nie okazała się nieważna w Okresie Sprzedaży Premiowej; 5.nie jest zatrudniona przez Bank lub spółki grupy kapitałowej, do której należy Bank, na podstawie umowy o pracę ani nie świadczy na ich rzecz usług na podstawie umowy cywilnoprawnej w dniu zawarcia Umowy o Kartę.

Warunki uzyskania nagrody

1.Uczestnik otrzyma po jednej Nagrodzie za każdy miesiąc, spośród pierwszych 4 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę, w którym spełni wszystkie warunki określone w § 3 Regulaminu, i w którym dokona jednej lub więcej Transakcji Kartą o łącznej wartości wynoszącej co najmniej 1000 PLN w tym miesiącu kalendarzowym.

2.Nagroda będzie przekazywana wyłącznie za miesiąc kalendarzowy, w którym warunki Sprzedaży Premiowej, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostały spełnione przez Uczestnika. Brak spełnienia warunków niezbędnych do otrzymania Nagrody w jednym z 4 miesięcy kalendarzowych w okresie, za który wypłacana jest Nagroda, nie pozbawia Uczestnika prawa do otrzymania Nagrody za pozostałe miesiące spośród pierwszych 4 miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu zawarcia Umowy o Kartę.

3.Uczestnik może otrzymać maksymalnie 4 Nagrody.

4.Odebranie Nagrody będzie możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie www.mambonus.pl w ciągu 2 miesięcy od jej udostępnienia. Nagroda zostanie udostępniona na stronie www.mambonus.plw ciągu 7 dni roboczych od zakończenia każdego miesiąca, za który Nagroda będzie należna.

5.W celu zarejestrowania się na stronie www.mambonus.pl konieczny jest identyfikator klienta (numer nadawany przez Bank) oraz 8 pierwszych cyfr numeru PESEL oraz zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu Programu Lojalnościowego mamBONUS.. Identyfikator znajduje się na miesięcznym wyciągu lub może zostać podany przez konsultanta Centrum Telefonicznego Banku. W trakcie rejestracji należy utworzyć swój identyfikator (login – adres e-mail) oraz hasło dostępu do strony internetowej

Regulamin akcji

Liczba Uczestników jest ograniczona do 4000. Jeśli liczba Uczestników osiągnie 4000, Organizator poinformuje o tym za pośrednictwem strony: https://mambonus.pl/regulaminy

Przez RRSO należy rozumieć rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną dla reprezentatywnego przykładu na dzień 20.03.2019 r.

 

 

 

 

Udostępnij
3,8
7 ocen
Oceń artykuł i Ty!

Komentarze (0)