Regulamin Elektronicznych Kart Podarunkowych (obow. od 25.07.2017r.

 

REGULAMIN ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH GRUPY MORELE.NET

Niniejszy Regulamin określa zasady nabywania oraz warunki korzystania z Elektronicznych Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym.

I. Definicje

1. Wydawca – morele.net sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000390511.
2. Sklep internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Morele.net sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000390511, dostępny pod adresami elektronicznymi: www.morele.net, www.hulahop.pl, www.amfora.pl, trenujesz.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.
3. EKP Morele – Elektroniczna Karta Podarunkowa grupy morele.net generowana przez Wydawcę w formie elektronicznego bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać ciągu znaków alfanumerycznych), o określonej dacie ważności. EKP Morele umożliwia dokonanie operacji polegającej na wymianie EKP Morele na Towar lub Towary w Sklepie Internetowym do wartości nominału karty. EKP Morele nie jest kartą płatniczą, ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
4. Nabywca – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która nabywa od Wydawcy EKP Morele w zamian za przekazanie środków pieniężnych.
5. Użytkownik – każdy posiadacz EKP Morele.
6. Towary – dostępne produkty oferowane w sprzedaży w Sklepie Internetowym.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin EKP Morele.

II. Nabycie Elektronicznej Karty Podarunkowej Morele

1. Nabycie EKP Morele możliwe jest na stronie internetowej www.morele.net lub w przypadku partnera biznesowego przez zamówienie wysłane bezpośrednio na adres: [email protected]
2. Zapłata za EKP Morele może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem e-przelewu/ karty kredytowej (płatność przez internet). Zapłata za EKP Morele inną EKP Morele nie jest możliwa.
3. Po dokonaniu wpłaty przez Nabywcę i zaksięgowaniu jej przez Wydawcę, Wydawca prześle EKP Morele (w postaci ciągu znaków alfanumerycznych) na adres mailowy Nabywcy podany przy składaniu zamówienia.
4. EKP Morele zostanie wygenerowana i aktywowana po zaksięgowania na koncie Wystawcy prawidłowej wpłaty dokonanej przez Nabywcę. Brak wpłaty powoduje, iż EKP Morele nie zostanie wygenerowana i aktywowana i nie będzie można z niej skorzystać. Użytkownik nie będzie mógł zrealizować EKP Morele jeżeli nie zostanie ona uprzednio wygenerowana i aktywowana przez Nabywcę poprzez jej opłacenie odpowiednią kwotą odpowiadającą nominałowi EKP Morele.
5. Nie ma możliwości nabycia EKP Morele łącznie z innymi Towarami. W koszyku mogą znajdować się tylko produkty elektroniczne, w innym przypadku nie ma możliwości przejścia do realizacji zamówienia.
6. Wartość na jaką EKP Morele umożliwia Użytkownikowi nabycie Towaru lub Towarów w Sklepie internetowym jest równa kwocie odpowiadającej wartości nominału karty.

III. Zasady wykorzystania Elektronicznej Karty Podarunkowej Morele.net

1. EKP Morele jest jednorazowa i można z niej skorzystać tylko przy jednym zamówieniu obejmującym jeden lub kilka Towarów.
2. Nie ma możliwości doładowania EKP Morele (zwiększenia jej wartości).
3. Warunkiem nabycia EKP Morele jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu internetowego.
4. Skorzystanie z EKP Morele w Sklepie Internetowym następuje przez wpisanie ciągu znaków w koszyku zakupowym w miejscu ,,Voucher lub karta podarunkowa” i kliknięcie przycisku ,,Użyj kodu”.
5. EKP Morele uprawnia do wymiany karty na Towar lub Towary dostępne w Sklepie Internetowym. EKP Morele nie można pokryć kosztów dostawy, gwarancji, oraz usług dodatkowych.
6. W przypadku zakupu i płatności ratalnej suma odpowiadająca wartość nominału EKP Morele zostanie przekazana do banku jako wpłata własna.
7. EKP Morele może zostać użyta wyłącznie w okresie jej ważności wskazanym podczas składania zamówienia.
8. Z EKP Morele można skorzystać podczas dokonywania zakupu w Sklepie Internetowym tylko w przypadku, gdy wartość brutto nabywanego Towaru lub Towarów przekracza wartość EKP Morele. Minimalna wartość zamówienia liczona jest na podstawie ceny Towaru lub Towarów i nie obejmuje m.in. ceny za sposób odbioru/ dostawy, rodzaju płatności czy usług dodanych. Jeśli wartość zamówienia przekracza wartość nominalną EKP Morele, to różnicę można pokryć przy użyciu jednej z oferowanych w Sklepie Internetowym metod płatności.
9. Nabywca EKP Morele zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika o konieczności zapoznania się z regulaminem EKP Morele, który znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://www.morele.net/pokaz_pomoc/388/

IV. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania EKP Morele oraz prawo odstąpienia od zakupu EKP Morele.

1. Wydawca jest odpowiedzialny wobec Nabywcy, jeżeli EKP Morele nie działa lub działa nieprawidłowo.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania EKP Morele można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Wydawcy, w Netpunktach oraz drogą telefoniczną.
3. Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje na zasadach ogólnych szczegółowo określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy zakupu EKP Morele bez podawania przyczyny w 14-dniowym terminie.
4. Nabywca reklamujący EKP Morele lub odstępujący od umowy zakupu EKP Morele powinien podać numer nieużytego (nieaktywowanego) kodu EKP Morele w celu umożliwienia identyfikacji konkretnej EKP Morele.
5. W przypadku otrzymania informacji od Nabywcy o odstąpieniu od umowy, Wydawca dokonuje dezaktywacji karty.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania nieaktywowanego EKP Morele z powrotem.

V. Zwroty i reklamacje Towarów zakupionych z użyciem EKP Morele

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem, który nabył Towar z wykorzystaniem EKP Morele, przysługuje na zasadach ogólnych określonych szczegółowo w Regulaminie Sklepu Internetowego prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w 14-dniowym terminie.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące wad fizycznych i prawnych Towarów przy zakupach z użyciem EKP Morele będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.
3. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawana są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wydawcy oświadczenia zawierającego żądania Użytkownika. Powyższy termin nie dotyczy reklamacji, w związku z którą Użytkownik chce odstąpić od umowy. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony przez Wydawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
4. W przypadku zwrotu Towarów nabywanych z wykorzystaniem EKP Morele w 14 (słownie: czternaście)-dniowym terminie lub na skutek reklamacji, Wydawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik będący Konsumentem nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W pierwszej kolejności zwrot środków dokonywany jest przy użyciu EKP Morele.

VI. Postanowienia końcowe

1. EKP Morele nie podlega wymianie na inne korzyści majątkowe lub niemajątkowe, w tym na gotówkę. Na EKP Morele nie są naliczane odsetki.
2. Morele.net sp. z o.o. ma prawo odmówić realizacji EKP Morele , w sytuacji gdy:
a) upłynął termin jego ważności,
b) EKP Morele został już wykorzystany,
c) wartość Towaru lub Towarów w zamówieniu jest niższa niż nominał EKP Morele,
d) Nabywca wszedł w posiadanie EKP Morele w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
e) EKP Morele nie zostało prawidłowo opłacone i aktywowane.
3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie EKP Morele będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta oraz Regulamin Sklepu Internetowego.
4. Regulamin EKP Morele jest dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.morele.net/pokaz_pomoc/388/
5. Regulamin EKP Morele wchodzi w życie 25.07.2017r. i obowiązuje w odniesieniu do EKP Morele nabywanych od tego dnia.