REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Rata gratis i od 24 do 60 rat”

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Rata gratis i od 24 do 60 rat”
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Organizatorem sprzedaży premiowej pod nazwą „Rata gratis i od 24 do 60 rat” (zwanej dalej „Promocją”) jest
Morele.net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: al. Jana Pawła II 43B, 31-864
Kraków) wpisana pod numerem KRS 0000390511 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, NIP PL9451972201, o kapitale zakładowym
w wysokości 919 200 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Partnerem Promocji, w zakresie udzielania kredytów konsumenckich, jest SANTANDER CONSUMER BANK S.A. z
siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Legnicka 48 B, 54-202 Wrocław), wpisaną pod numerem KRS 0000040562 do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272046102, o kapitale zakładowym w wysokości
520.000.000,00 zł, wpłaconym w całości (zwany dalej „Bankiem”).
3. Promocja ma charakter ogólnopolski i przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadających nadany nr
PESEL, nabywających Towar w ilościach detalicznych na cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą
i/lub rolniczą, a udział w niej jest dobrowolny.
4. Użyte w Regulaminie sprzedaży premiowej „Rata gratis i od 24 do 60 rat” (zwanym dalej: Regulaminem) określenia
oznaczają:
a) Kredyt - kredyt na zakup towarów i usług, którego spłata rozkładana jest na od 24 do 60 równych rat (ostatnia
rata ma charakter wyrównujący);
b) Nagroda - kwota niezbędna do całkowitej spłaty pierwszej raty Kredytu, w termie zgodnym z harmonogramem
spłat Kredytu;
c) Sklep - sklep internetowy morele.net Sp. z o.o. prowadzony przez Organizatora pod adresem www.morele.net
(zwany dalej również: Sklepem Internetowym);
d) Towar – towar/towary oraz usługi powiązane z Towarem dostępne w ofercie Sklepu, których łączna cena znajduje
się w przedziale od 100 zł (słownie: sto złotych) do 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
e) Umowa – umowa o Kredyt zawarta za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Bankiem a Uczestnikiem
Promocji.
§ 2
TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI
1. Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Sklepie.
2. Czas trwania Promocji w Sklepie Internetowym obejmuje okres od 01.12.2023 roku od godziny 00:00 do 31.01.2024 roku
do godziny 23:59 (przy czym o udziale w Promocji decyduje data i godzina wysłania wniosku o Kredyt)
§ 3
ZASADY PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji jest osoba, o której mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu, jeśli w czasie trwania Promocji spełni łącznie
następujące warunki (zwany dalej: Uczestnikiem):
a) kupi Towar;
b) podejmie decyzję o sfinansowaniu nabycia Towaru Kredytem;
c) zawrze Umowę o Kredyt i nie odstąpi od niej w ustawowym terminie określonym w ustawie o kredycie
konsumenckim;
d) nie spłaci w całości Kredytu przed terminem lub w dniu płatności pierwszej raty Kredytu zgodnej z harmonogramem
spłat Kredytu;
e) nie odstąpi od umowy sprzedaży Towaru sfinansowanej Kredytem w trakcie trwania Kredytu.
2. Promocja polega na tym, że Uczestnik biorący udział w Promocji otrzymuje od Organizatora Nagrodę w postaci zapłaty
przez Organizatora pierwszej raty Kredytu.
3. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz. W przypadku zawarcia przez Uczestnika dwóch lub więcej Umów
na zasadach określonych w Regulaminie, Nagroda należna będzie tylko w związku z Umową zawartą jako pierwszą - o
pierwszeństwie decyduje data i godzina wysłania wniosku o Kredyt.
4. Promocja może być łączona z innymi akcjami promocyjnymi.
§ 4
NAGRODY
1. Nagroda uzyskana w związku z Promocją stanowi nagrodę związaną ze sprzedażą premiową towarów lub usług i jest
zwolniona z podatku dochodowego, co oznacza, że Uczestnik Promocji w tym zakresie nie jest podatnikiem podatku
dochodowego od wartości uzyskanej Nagrody.
2. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalentne świadczenie pieniężne.
3. Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy przeznaczony do spłat rat Kredytu, o którym mowa w Umowie, nie
później niż w terminie spłaty pierwszej raty Kredytu wynikającym z harmonogramu spłat Kredytu. Uczestnik Promocji nie
ponosi kosztów z tytułu otrzymania Nagrody.
4. O przyznaniu Nagrody Uczestnik zostanie poinformowany listem zwykłym lub e-mailem, wysłanym przez i na koszt Banku
w terminie do dwóch tygodni od daty zawarcia Umowy na wskazany w Umowie adres korespondencyjny/e-mailowy
Uczestnika.
5. Uczestnik może zrezygnować z Nagrody w czasie trwania Promocji prawidłowo wypełniając oraz podpisując
Oświadczenie o rezygnacji z nagrody, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i przekazując je Organizatorowi
w sposób opisany w § 5 ust. 1. Rezygnacja z Nagrody oznacza, że Uczestnik zobowiązany jest do spłaty wszystkich rat
określonych Umową zgodnie z harmonogramem spłat Kredytu.
6. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy lub od umowy sprzedaży Towaru, a także w przypadku spłaty w
całości Kredytu przed terminem lub w dniu płatności pierwszej raty Kredytu zgodnej z harmonogramem spłat Kredytu,
Uczestnik traci uprawnienie do otrzymania Nagrody.
§5
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji powinny być zgłaszane pod adresem e-mail: [email protected]
z tematem wiadomości „Rata gratis i od 24 do 60 rat”.
2. Postępowanie reklamacyjne, o którym mowa w §5 ust. 1 Regulaminu trwa 14 (czternaście) dni od daty wpłynięcia
reklamacji. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora listem poleconym wysłanym
na adres wskazany przez Uczestnika, drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Po wyczerpaniu postępowania
reklamacyjnego Uczestnik jest uprawniony do dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub zmianę podanego przez Uczestnika
adresu do korespondencji, jak również za zmiany innych danych uniemożliwiające prawidłowe zawiadomienie Uczestnika.
Uczestnicy, których dane uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie
powiadomić o ww. zmianie oraz podać nowe dane, jeśli zmiana danych uniemożliwia doręczenie korespondencji.
4. Uczestnikowi, który dokonał zakupu Towaru w Sklepie Internetowym przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży,
dostępnymi na https://www.morele.net/pokaz_pomoc/1309/
5. Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta na zasadach
określonych Regulaminem Sklepu Internetowego i Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów
prawa.
7. Reklamacje dotyczące Kredytu są rozpatrywane na zasadach określonych w Umowie, w której znajdują się
szczegółowe informacje, w tym co do sposobu, formy złożenia reklamacji dotyczącej Kredytu.
§6
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Uczestników (zwany dalej: „Administratorem”) w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), jest Organizator.
2. Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, za pomocą którego Uczestnicy mogą realizować swoje prawa związane z
ochroną danych osobowych. Punktem kontaktowym jest Inspektor Ochrony Danych, dostępny za pośrednictwem adresu
e-mail: [email protected]
3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu i zakresie przeprowadzenia Promocji na podstawie przesłanki
niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, stosownie do
art. 6 ust. 1. lit. b RODO.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym w
celu i zakresie przeprowadzenia Promocji. Informacje te są ściśle poufne i wykorzystywane wyłącznie przez
Administratora, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną https://www.morele.net/
5. Administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) w zakresie zawarcia i realizacji Umowy o Kredyt jest Bank, zgodnie
z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, którą otrzymuje Uczestnik na etapie zawarcia
Umowy o Kredyt.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w Sklepie internetowym pod adresem https://www.morele.net/pokaz_pomoc/1359/.
2. W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do
Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
3. Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania Uczestnika.
4. Decyzję o warunkach i przyznaniu Kredytu podejmuje Bank. Organizator Promocji pełni funkcję pośrednika kredytowego
w rozumieniu art. 5 pkt 3) ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 246
ze zm.). Z tytułu pełnionej funkcji, Organizator otrzymuje od Banków wynagrodzenie.
5. Promocja nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych. Regulamin nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
6. Regulamin obowiązuje od 01.12.2023 r.

Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o rezygnacji z Nagrody w Promocji.
Ja.................................................................................................................................
Zamieszkały/a..................................................................................................................
Nr PESEL......................................................................................................................
Oświadczam, że rezygnuję z otrzymania nagrody w sprzedaży premiowej „.............................................”
Data.....................................
Podpis Uczestnika Promocji....................................................
Poznaj czas dostawy

Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy rozwijając menu “Więcej”.

Specjalista Morele | 18:58
Cześć!
Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy lub nazwę miejscowości.
Kod pocztowy możesz zmienić klikając w ikonę lokalizacji