Regulamin dodawania opinii oraz zapytań technicznych Morele.net (obowiązywał do 8.12.2022 r.)

Regulamin dodawania opinii oraz zapytań technicznych Morele.net

 

Obowiązuje od 27.01.2022 r. do 8.12.2022 r.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dodawania opinii oraz zapytań technicznych przez Użytkowników na temat produktów zamieszczonych w ofercie sklepu internetowego www.morele.net, www.sklep-presto.pl, www.digitalo.pl prowadzonego przez Morele.net.
 2. Użytkownik przesyłając do Sklepu internetowego Opinię/ Zapytanie techniczne akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

 

 §2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki dodawania opinii oraz zapytań na temat produktów z oferty Sklepu internetowego.
 2. Regulamin Sklepu internetowego - regulamin sklepu internetowego Morele.net znajdujący się pod adresem https://www.morele.net/pokaz_pomoc/1309/
 3. Morele.net - Morele.net Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 43B, 31-864 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390511, z kapitałem zakładowym: 919.200,00 złotych, numer NIP: 945-19-72-201, REGON: 356567685.
 4. Sklep internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Morele.net, działający pod adresami: www.morele.net, www.digitalo.pl, www.sklep-presto.pl.
 5. Konto - zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Morele.net, dotyczący danego Użytkownika. Za jego pośrednictwem Użytkownik zamieszcza oraz zarządza opiniami oraz zapytaniami technicznymi.
 6. Opinia – subiektywna wypowiedź Użytkownika na temat Produktów
 7. Zapytania techniczne – treści umieszczane w zakładce „Pytania i odpowiedzi” na stronie Produktu.
 8. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dodaje Opinię lub Zapytanie techniczne.
 9. Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie internetowym.

 

 §3 Zasady dodawania Opinii oraz Zapytań technicznych

 1. Opinie i Zapytania techniczne mają na celu pomoc innym Użytkownikom przy wyborze danego produktu lub rozwiązaniu problemów z produktem.
 2. Aby Opinia mogła być opublikowana w Serwisie winna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
 3. Publikowane Opinie i Zapytania techniczne są subiektywnymi wypowiedziami Użytkowników.
 4. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. adres e-mail (niewidoczny dla innych Użytkowników serwisu), oznaczenie Użytkownika (podpis). Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
 5. Morele.net zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczeniu w Sklepie internetowym lub odrzuceniu nadesłanych Opinii lub Zapytań technicznych zgodnie z pkt.6 poniżej.
 6. Morele.net zastrzega sobie prawo do odrzucenia Opinii lub Zapytania technicznego w przypadku, gdy:
  1. zawierają treści sprzeczne z dobrymi obyczajami i obowiązującym prawem, w szczególności o charakterze erotycznym, rasistowskim, dyskryminacyjnych, pornograficznym, nawołujących do nienawiści i przemocy, promujące napoje alkoholowe i inne używki,
  2. zawierają treści reklamowe lub o charakterze komercyjnym,
  3. zawierają treści dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego,
  4. zawierają odnośniki do innych stron internetowych niż adresy Sklepu internetowego,
  5. zawierających lub sugerujących nazwy podmiotów konkurencyjnych względem Morele.net,
  6. nie dotyczą w całości lub w części opiniowanego produktu,
  7. nie zawierają treści merytorycznej,
  8. rozpowszechnienie informacji zawierających dane osobowe Użytkownika lub innej osoby,
  9. naruszą prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej,
  10. rozpowszechniają treści naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych,
  11. Użytkownik podejmuje działania wypełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw i wykroczeń,
  12. zawierają treści, których wykorzystanie narażałoby innych Użytkowników na negatywne konsekwencje,
  13. zawierają treści nieprawdziwe,
  14. zawierają wyłącznie informację o zmianie ceny,
  15. zawierają treści spersonalizowane, tj. są pytaniem o dostępność produktu, rabat, możliwość złożenia zamówienia, itp.,
  16. zawierają treści dotyczące reklamacji produktu lub treści, które powinny być zgłoszone jako reklamacja,
  17. zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe lub naruszające powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej,
  18. Użytkownik podszywa się pod inną osobę,
  19. Użytkownik składa propozycję handlową innym Użytkownikom,
  20. zawierają treści typu spam, flooding.
 7. Użytkownik zostanie poinformowany o odrzuceniu jego Opinii.
 8. Morele.net zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do dodawania Opinii lub Zapytań technicznych Użytkownikowi naruszającemu postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez blokadę lub usunięcie Konta.
 9. Treści wypowiedzi Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 10. Użytkownik ma możliwość sortowania Opinii według zakładek:
  1. najnowsze;
  2. najbardziej pomocne;
  3. ocena: od najwyższej;
  4. ocena: od najniższej;
  5. „potwierdzone zakupem”
 11. Na kolejność wyświetlania Opinii mają wpływ w szczególności poniższe kryteria:
  1. Opinia wybrana jako najbardziej pomocna przez innych Użytkowników;
  2. ilość znaków, z których składa się Opinia. Opinie o większej ilości znaków wyświetlają się wyżej niż te o mniejszej ilości;
  3. data dodania Opinii;
  4. wystawiona Ocena w Opinii.

 

  §4 Własność intelektualna

 1. Użytkownik oświadcza, że:
  1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Opinii i Zapytań technicznych, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Opinii i Zapytań technicznych zamieszczonych w Sklepie internetowym, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
  2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Opinie i Zapytania techniczne, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania ani inne elementy
  3. nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik oświadcza, że zamieszczone przez niego Opinie i Zapytania techniczne są wolne od wszelkich wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że posiada wszelkie prawa do Treści, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub prawa pokrewne. W przypadku gdy powyższe oświadczenia i zapewnienia okażą się niezgodne z prawdą, Użytkownik zwolni Morele.net z wszelkiej odpowiedzialności oraz roszczeń wynikających z tego tytułu.
 3. Użytkownik zamieszczając Opinie i Zapytania techniczne, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Morele.net niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Morele.net z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych;
  4. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b oraz c powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 §5 Naruszenia

 1. Odpowiedzialność za umieszczone Opinie i Zapytania techniczne ponosi wyłącznie Użytkownik. Tym samym Morele.net nie ponosi odpowiedzialności za żadne Treści umieszczane przez Użytkowników.
 2. Morele.net udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Użytkownika, nie jest inicjatorem transmisji treści ani nie wybiera Użytkowników.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osoby trzeciej, której umożliwia korzystanie z Konta, tak jak za działania lub zaniechania własne.

 

§6 Dane osobowe

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązuje polityka prywatności Sklepu Internetowego Morele.net.
 2. Sklep Internetowy Morele.net wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych..

 

 §7 Postanowienia końcowe

 1. Morele.net zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.
 2. Morele.net zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.
 3. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego oraz Regulamin Sklepu Internetowego.
Poznaj czas dostawy

Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy rozwijając menu “Więcej”.

Specjalista Morele | 19:15
Cześć!
Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy lub nazwę miejscowości.
Kod pocztowy możesz zmienić klikając w ikonę lokalizacji