Regulamin usługi Morele MAX (obowiązywał do 15.11.2022 r.)

 Regulamin usługi Morele MAX

Regulamin obowiązujący od 1.01.2021 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Użyte w Regulaminie, opisane w poniższych literach (a – o) rozpoczęte wielką literą wyrażenia (wyrazy i zwroty, niezależnie od rodzaju, liczby i przypadku w jakich zostały użyte) mają znaczenie przypisane im w niniejszej części:

a) Dostawa Towaru - umowa zlecenia usług transportu Towarów Objętych Usługą w miejsce wskazane przez Klienta zawarta pomiędzy Klientem a podmiotem trzecim przez dostawców w ramach metod dostawy określonych Regulaminem.

b) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą lub Marketplace Sprzedawcą umowę na odległość.

c) Konsument - konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

d) Konto – Konto w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

e) Morele.net - MORELE.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390511, NIP: 9451972201, REGON: 356567685, kapitał zakładowy: 919 200,00.

f) Przedsiębiorca Indywidualny - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

g) Przelew błyskawiczny – transakcja obsługiwana przez eCARD S.A., w której wyniku środki przekazywane pomiędzy rachunkami w dwóch różnych bankach, księgowane są w czasie rzeczywistym.

h) Regulamin - niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady i warunki korzystania z usługi Morele MAX.

i) Regulamin Sklepu Internetowego - regulamin sklepu internetowego wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej www.morele.net

j) Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: www.morele.net, www.amfora.pl, www.hulahop.pl, www.pupilo.pl, www.trenujesz.pl, www.motoria.pl, www.digitalo.pl, www.ubieramy.pl, www.meblujesz.pl, www.sklep-presto.pl,www.budujesz.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o produktach i ich dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

k) Sprzedawca – Morele.net oraz Marketplace Sprzedawca w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego.

l) Subskrypcja – umowa świadczenia Usługi Morele MAX.

m) Towary Objęte Usługą – produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, oznaczone symbolem Morele MAX.

n) Usługa Morele MAX lub Usługa - odpłatna usługa obejmująca możliwość skorzystania przez Klientów z określonych Regulaminem metod Dostawy Towarów Objętych Usługą, bez konieczności odrębnego ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty za Dostawę Towarów.

o) Wykupienie Subskrypcji – zawarcie umowy świadczenia Usługi Morele MAX.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest Regulamin Sklepu Internetowego, chyba że dane zagadnienie jest odmiennie uregulowane przez niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji, zapis niniejszego Regulaminu zawierający odmienne uregulowanie staje się elementem regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna domniemywa się, że Klient jest reprezentowany przez przedstawiciela, upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa.

 

II.ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI 

1. Usługa Morele MAX świadczona jest przez Morele.net.

2. Podstawą świadczenia usługi jest Wykupienie Subskrypcji, tj. zawarcie przez Klienta z Morele.net umowy świadczenia Usługi Morele MAX. Wymogiem Wykupienia Subskrypcji jest to, aby Klient posiadał Konto.

3. Wykupienie Subskrypcji- Zawarcie umowy następuje w ramach następującego procesu:
a) zalogowanie się przez Klienta na Koncie,
b) wybór przez Klienta opcji Morele MAX na Koncie;
c) uzupełnienie wymaganych danych, w tym określenie przez Klienta czasu świadczenia Usługi Morele MAX;
d) akceptacja Regulaminu;
e) wybór przez Klienta opcji Kupuje i Płacę.
f) uiszczenie opłaty za Usługę Przelewem Błyskawicznym.

4.Subskrypcja jest uznana za wykupioną w dniu uiszczenia opłaty za Usługę.

5. Umowa świadczenia usługi Morele MAX zawierana jest na czas określony jednego miesiąca, sześciu miesięcy albo jednego roku. Klient dokonuje samodzielnego wyboru okresu Subskrypcji umowy w kroku opisanym w punkcie 3c) powyżej.

6. Cena Usługi Morele MAX różni się zależności od okresu Subskrypcji wybranego przez Klienta. W zależności od długości Subskrypcji wybranej przez Klienta, cena Usługi jest zgodna z Tabelą Opłat, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

7. Po uiszczeniu opłaty za Usługę, na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub widniejący w ustawieniach Konta, Morele.net przesyła przesłane potwierdzenie zawarcia umowy na realizację Usługi Morele MAX oraz wszelkie inne prawem wymagane informacje.

8. Faktura za Usługę Morele MAX zostanie wystawiona zgodnie z danymi podanymi w kroku opisanym w punkcie 3c) powyżej oraz wysłana na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub widniejący w ustawieniach Konta. Klient akceptując warunki Regulaminu akceptuje przesyłanie drogą elektroniczną Faktur i Faktur korygujących wystawionych przez Morele.net potwierdzających zakup Usługi Morele MAX.

9. W ciągu danego roku kalendarzowego (tj. okresu od 1 stycznia do 31 grudnia tego samego roku) Klient nie może wykupić
a) więcej, niż (dwanaście) Subskrypcji na okres jednego miesiąca;
b) więcej, niż 2 (dwóch) Subskrypcji na okres sześciu miesięcy;
c) więcej, niż 2 (dwóch) Subskrypcji na okres jednego roku;
d) Subskrypcji, których łączny nominalny okres obowiązywania sumuje się do wartości przekraczającej 24 miesięcy.

10. W danym momencie pomiędzy Klientem a Morele.net może obowiązywać tylko jedna umowa świadczenia usługi Morele MAX, niezależnie od liczby posiadanych przez Klienta kont w Sklepie Internetowym. Wykupienie przez Klienta kolejnej Subskrypcji w momencie obowiązywania poprzedniej powoduje przedłużenie okresu obowiązywania Subskrypcji dotychczasowej o czas nowo wykupionej Subskrypcji. Przedłużenie następuje od ostatniego dnia obowiązywania pierwotnie wykupionej Subskrypcji. 

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. Usługa Morele MAX polega na tym, że w okresie Subskrypcji Klient ma możliwość skorzystania z określonych Regulaminem metod Dostawy Towarów Objętych Usługą nieodpłatnie, tj. bez konieczności odrębnego ponoszenia wskazanej przez Sprzedającego opłaty za Dostawę Towarów.

2. Usługa nie obejmuje realizacji dostaw Towarów. Usługi dostaw Towarów świadczone są przez Dostawców, którzy odpowiadają w szczególności za jakość i terminowość dostawy Towarów.

3. Usługa Morele MAX świadczona jest wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oznacza to, że dostawy Towarów Objętych Usługą w ramach Subskrypcji będą realizowane wyłącznie na terytorium Polski.

4.Klient nie może korzystać z Usługi Morele MAX
a) w celu jej odsprzedaży;
b) w celu nieodpłatnego udostępnienia osobom trzecim,
c) jeżeli Klient nie posiada Konta w Sklepie Internetowym,
d) jeżeli wartość danego zamówienia dla Towarów Objętych Usługą oferowanych przez danego Sprzedawcę jest niższa niż 39,99 zł.
e) w przypadku przygotowanie oferty przez Pracowników Morele.net

5.Za wyjątkiem limitu wartościowego, o którym mowa w punkcie 4d) powyżej, w okresie obowiązywania Subskrypcji nie przewiduje się limitów ilościowych lub wartościowych Dostaw w ramach Usługi Morele MAX.

6. Dostawy Towarów Objętych Usługą w ramach Subskrypcji będą realizowane w ramach następujących sposobów dostawy:
a) Kurier 24h
b) Kurier 48h- Poczta Polska
c) Paczkomaty 24/7
d) Odbiór w Punkcie.
e) Paczkomaty w Weekend.

 

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od Subskrypcji bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym.

2. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, który zawarł umowę o świadczenie Usługi Morele MAX może w terminie 14 dni od daty jej zawarcia od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów za wyjątkiem kosztów, które są dopuszczalne w ramach przepisów prawa, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia.

3. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny, powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca skorzystanie z elektronicznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie złożone w formie elektronicznej jest skuteczne od chwili jego wprowadzenia do systemu przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego i przesłania go Sprzedawcy.

4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku. Potwierdzenie zostanie przesłane na adres e-mail Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

6. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę indywidualnego, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z przedsiębiorcą.

7. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca indywidualny może skorzystać, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Po skutecznym dokonaniu odstąpienia od umowy Morele,net zwróci należność Konsumentowi lub Przedsiębiorcy Indywidualnemu w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych. Morele.net. dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny realizując płatność za Subskrypcję, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

V. REKLAMACJA I ZWROT

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi Morele MAX można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Morele.net wskazany w części I Regulaminu, drogą elektroniczną za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Morele.net oraz drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (12) 418 40 26

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Morele.net niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

3. Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem z Usługi będą rozpatrywane przez Morele.net w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia reklamacji przez Klienta, a jeśli zgłoszenie wymaga uzupełnienia, w ciągu 14 dni od uzupełnienia danych przez Klienta.

4. Klienci będący Konsumentami lub Przedsiębiorcami Indywidualnymi korzystający z Usługi Morele MAX mogą zwrócić zakupione Towary Objęte Usługą wystawione przez Morele.net bez podania przyczyny do 30 dni od daty ich otrzymania . Zwracany Towar powinien być w stanie umożliwiającym jego dalszą odsprzedaż jako towar nowy.

5. W celu uniknięcia wątpliwości opisana w ust. 4 powyżej możliwość odstąpienia od umowy bez podania przyczyny do 30 dni od daty otrzymania Towarów Objętych Usługą nie dotyczy Towarów Objętych Usługą wystawionych przez Marketplace Sprzedawcę.

6. Zapisy ust. 4 i 5 powyżej nie wyłączają prawa Konsumenta lub Przedsiębiorcy Indywidualnego skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, które to prawo zostało opisane w części IV Regulaminu, a stanowi jedynie dodatkową usługę świadczoną przez Morele.net.

 

VI. REZYGNACJA Z USŁUGI

1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Morele.net, Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Morele MAX ze skutkiem natychmiastowym.

2. Umowa o świadczenie Usługi Morele MAX może być rozwiązana zgodnie z ust. 1, przez złożenie oświadczenia przez Klienta pisemnie na adres siedziby Morele.net wskazany w części I Regulaminu, drogą elektroniczną za pomocą formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Morele.net oraz drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 12 418 40 26.

3. W przypadku powtarzających się naruszeń postanowień Regulaminu przez Klienta, Morele.net ma prawo czasowego zawieszenia możliwości korzystania przez z Klienta z usługi Morele MAX.

4. Morele.net zwróci Klientowi obliczoną proporcjonalnie kwotę za okres, w którym świadczenie Usługi nie było realizowane przez Morele.net ze względu na zawieszenie możliwości korzystania z Usługi na podstawie punktu 3 powyżej.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta opisane są w Polityce prywatności i Cookies (Załącznik nr 3) oraz Polityce Transparentności (Załącznik nr 4).

2. Morele.net w ramach świadczonej Usługi Morele MAX, w celu zachęcenia do wykupu Subskrypcji może przeprowadzać akcje promocyjne i konkursy, polegające w szczególności na:

a) okresowym obniżaniu cen Subskrypcji (obniżenie może być zróżnicowane w zależności od długości okresu Subskrypcji)

b) organizacji konkursów oraz przyznawaniu nagród dla Klientów korzystających z Usługi Morele MAX na podstawie odrębnych regulaminów promocji i konkursów;

c) okresowym obniżaniu cennika innych usług transportowych nieobjętych Usługą Morele MAX.

3. Treść Regulaminu jak i wszelkie jego zmiany, udostępnione są na stronie internetowej https://www.morele.net/pokaz_pomoc/1145/.

4. Morele.net zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z uwagi na zmianę uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych. Wprowadzone zmiany wejdą w życie 15 dnia licząc od dnia poinformowania Klientów o zmianie.

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

6. W przypadku sprzeczności niniejszego Regulaminu z Regulaminem Sklepu Internetowego, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.

7. W przypadku wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu, w szczególności poprzez przycisk akceptujący zapisy regulaminu, pojawiający się przy składaniu zamówienia przez Klienta. Klient, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów zawartych przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich: w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej (np.http://bip.malopolska.pl/wiihkrakow/Article/id,112169.html); wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego w Krakowie o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz. U. z 2016 r., poz. 1823, (np. http://.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/mediacje/); Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów (np. http://www.bip.krakow.pl/?id=400). Wszelkie niezbędne informacje w zakresie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

9. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

Złącznik Nr 1

 

Tabela Opłat

Okres Subskrypcji

Cena

1 miesiąc

9,99 zł

6 miesięcy

35,94 zł

12 miesięcy

48,60 zł

 

Załącznik nr 2

Wzór odstąpienia od umowy usługi Morele MAX.pdf

  

Załącznik nr 3

Polityka prywatności i cookies.pdf

 

Załącznik nr 4

Polityka transparentności.pdf

Poznaj czas dostawy

Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy rozwijając menu “Więcej”.

Specjalista Morele | 13:16
Cześć!
Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy lub nazwę miejscowości.
Kod pocztowy możesz zmienić klikając w ikonę lokalizacji