Regulamin Morele ASK (obowiązywał od 1.05 2021 r. do 30.06.2021 r.)

Regulamin Serwisu

Morele ASK

Obowiązujący od 1.07.2021

 1 Postanowienia ogólne
 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z wydzielonej subdomeny Morele Ask przeznaczonej do odpowiadania na zapytania techniczne, prowadzenia rozmów i dyskusji związanych z platformą, marką i produktami Morele.net, dostępną pod adresem ask.morele.net oraz administrowaną przez Morele.net. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Morele.net.

 

2 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady i warunki korzystania z serwisu MoreleAsk.
 2. Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin sklepu internetowego Morele.net znajdujący się pod adresem morele.net/pokaz_pomoc/1019
 3. net - Morele.net Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390511, z kapitałem zakładowym: 919.200,00 złotych, numer NIP: 945-19-72-201, REGON: 356567685.
 4. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Morele.net, działający pod adresami: www.morele.net, www.amfora.pl, www.hulahop.pl, www.trenujesz.pl, www.motoria.pl, www.digitalo.pl, www.ubieramy.pl, www.meblujesz.pl, www.sklep-presto.pl, budujesz.pl.
 5. Konto- zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Morele.net, dotyczący danego Użytkownika. Za jego pośrednictwem Użytkownik zamieszcza oraz zarządza Komentarzami oraz innymi funkcjonalnościami Serwisu.
 6. Treści - wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 7. Komentarz - wiadomość, wątek, informacja lub Treści umieszczone przez Użytkownika w Morele ASK.
 8. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Morele ASK.
 9. Nazwa mUSER – nazwa Użytkownika, używana do identyfikacji autora Treści, Komentarzy oraz posiadacza Konta.
 10. Ranking Morele ASK – konkurs prowadzony Morele.net, w którym za aktywność Użytkowników przyznawane są nagrody.
 11. EKP Morele- Elektroniczna Karta Podarunkowa Morele generowana przez Morele.net w formie elektronicznego bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać ciągu znaków alfanumerycznych), o określonej dacie ważności. EKP Morele umożliwia dokonanie operacji polegającej na wymianie EKP Morele na produkty w Sklepie Internetowym do wartości nominału karty. EKP Morele nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 

 

3 Konto

 1. Aby móc w pełni korzystać z Morele ASK Użytkownik musi zalogować się do Konta podając adres e-mail oraz hasło.
 2. W przypadku, gdy Użytkownik nie ustanowił Nazwy mUSER, jako nazwa Użytkownika przyjęte będą dane wpisane w rubrykach imię w zakładce: morele.net/profil-dane/. Postanowienia dotyczące Nazwy mUSER stosuje się wprost do nazwy użytkownika o której mowa w zdaniu pierwszym.
 3. Nazwa mUSER nie może stanowić ani zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z prawem oraz z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego i kulturowego.
 4. Nazwa mUSER widoczna jest ramach Morele ASK dla innych Użytkowników, może być indeksowana przez wyszukiwarki internetowe, jest upubliczniona dla osób korzystających z sieci Internet oraz widoczna w ramach Rankingu MoreleAsk.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie Nazwy mUSER do celów oznaczonych w ust. 4.

 

4 Zasady korzystania z Morele ASK

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Morele ASK zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Pełne korzystanie z Morele ASK obejmuje:
  1. zapoznawanie się z Komentarzami;
  2. filtrowanie Komentarzy;
  3. wyszukiwanie Komentarzy;
  4. zamieszczanie nowych Komentarzy;
  5. udział w rankingu Morele ASK;
  6. przyznawaniu „łapek” w górę lub w dół wypowiedziom innych użytkowników
 3. Użytkownik, który nie zarejestrował się lub nie zalogował ma możliwość korzystania z Morele ASK tylko w zakresie, który obejmuje ust. 2 lit. a, lit. b, lit c oraz lit. d.
 4. Zamieszczane przez Użytkownika Komentarze są jawne i publicznie dostępne.
 5. Zabronione jest dokonywanie za pośrednictwem Morele ASK jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zasady współżycia społecznego i kulturowego, w szczególności niedozwolone jest:
  1. rozpowszechnianie treści naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
  2. podejmowanie działań wypełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw i wykroczeń;
  3. rozpowszechnienie informacji zawierających dane osobowe Użytkownika lub innej osoby;
  4. rozpowszechnianie treści reklamowych lub promocyjnych podmiotów innych niż Morele.net;
  5. zawierających lub sugerujących nazwy podmiotów konkurencyjnych względem Morele.net;
  6. rozpowszechnianie materiałów naruszających prawa autorskie lub pokrewnym osób trzecich;
  7. zamieszczanie treści, których wykorzystanie narażałoby innych Użytkowników na negatywne konsekwencje;
  8. zamieszczanie treści nieprawdziwych lub niedbałych;
  9. zamieszczanie wulgaryzmów, treści obraźliwych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej;
  10. podszywanie się pod inne osoby;
  11. uprawianie agitacji politycznej, religijnej lub innej;
  12. składania propozycji handlowych innym Użytkownikom;
  13. zamieszczania spamu lub floodingu.
 6. net ma uprawnienie do:
  1. edytowania, usuwania opublikowanych w Morele ASK Komentarzy w przypadku ich sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  2. zablokowania dostępu do Morele ASK Użytkownikowi naruszającemu postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez usunięcie Konta.

 

5 Własność intelektualna

 1. Użytkownik oświadcza, że:
  1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Treści, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do Komentarzy przez niego zamieszczonych. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Treści zamieszczonych w Morele ASK, chyba że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
  2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania ani inne elementy Morele ASK;
  3. nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Treściach poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik oświadcza, że zamieszczone przez niego Komentarze są wolne od wszelkich wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz że posiada wszelkie prawa do Treści, w szczególności majątkowe prawa autorskie lub prawa pokrewne. Użytkownik gwarantuje, że posiada zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszelkich osób znajdujących się na zamieszczanych przez siebie w Morele ASK Komentarzach, a także oświadcza, że ich umieszczenie w Morele ASK nie narusza jakichkolwiek praw podmiotów trzecich. W przypadku gdy powyższe oświadczenia i zapewnienia okażą się niezgodne z prawdą, Użytkownik zwolni Morele.net z wszelkiej odpowiedzialności oraz roszczeń wynikających z tego tytułu.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Komentarze, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 4. Użytkownik zamieszczając Komentarze w Morele ASK, w tym w szczególności zdjęcia i opinie, które stanowią utwory (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych), udziela Sprzedawcy niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do korzystania na czas nieokreślony przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili jej udzielenia, w szczególności do następujących pól eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym w szczególności techniką cyfrową lub dźwiękową tj. przy użyciu wszelkich technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audio, a w szczególności na wszelkich formach nośników światłoczułych, magnetycznych, analogowych, informatycznych, cyfrowych, multimedialnych, wideo, dyskach audiowizualnych, kasetach, płytach kompaktowych, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym internetowych, intranetowych oraz powiązanych serwisach on-line) oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, telewizji, radiu, reklamie, zwielokrotniania w postaci zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu we wszystkich wydawnictwach, w prasie, w wydawnictwach książkowych, albumowych, cyfrowych, w tym internetowych, w biuletynach i informatorach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi dziełami lub fragmentami dzieł; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych;
  4. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b oraz c powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

6 Naruszenia

 1. Odpowiedzialność za umieszczone Komentarze ponosi wyłącznie Użytkownik. Tym samym Morele.net nie ponosi odpowiedzialności za żadne Treści umieszczane przez Użytkowników.
 2. net udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Użytkownika, nie jest inicjatorem transmisji treści ani nie wybiera Użytkowników.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osoby trzeciej, której umożliwia korzystanie z Konta w Morele ASK, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy mUSER.
 5. Użytkownik zwolni Morele.net z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z niedozwolonego korzystania z Morele ASK.

 

7 Ranking Morele ASK

 1. Niniejszy paragraf określa warunki i zasady uczestnictwa w konkursie o nazwie Ranking Morele ASK prowadzonym za pośrednictwem Morele ASK.
 2. Organizatorem konkursu jest Morele.net.
 3. W ramach konkursu Ranking Morele ASK trzech najbardziej aktywnych Użytkowników otrzyma nagrodę w postaci EKP Morele o wartości: 500 zł lub 300 zł lub 200 zł, odpowiednio za pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
 4. Nagroda zostanie wysłana na adres e-mail przypisany do Konta.
 5. Nagroda przyznawana jest co 1 miesiąc.
 6. Najbardziej aktywni użytkownicy wybierani są na podstawie rankingu Użytkowników stworzonego na potrzeby niniejszego konkursu.
 7. Aktywność Użytkowników ustala się poprzez liczbę zamieszczonych Komentarzy, przy czym im większa ich ilość tym uznaje się Użytkownika za bardziej aktywnego.
 8. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik nie ma prawa udziału w konkursie Ranking Morele ASK.
 9. Konkurs Ranking Morele ASK obowiązuje do odwołania.
 10. Zamieszczenie Komentarza w Morele ASK, poprzez Konto, jest jednoznaczne z wyrażeniem chęci wzięcia udziału w konkursie Ranking Morele ASK.
 11. Reklamacje dotyczące Ranking Morele ASK należy składać na piśmie na adres korespondencyjny Morele.net (ul. Fabryczna 20a, 31-553, Kraków).
 12. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Morele.net.

 

8 Dane osobowe

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązuje polityka prywatności Sklepu Internetowego Morele.net.
 2. Sklep Internetowy Morele.net wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

9 Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Morele ASK jest równoznaczne z akceptacją przez danego Użytkownika treści niniejszego Regulaminu wraz ze zobowiązaniem się tego Użytkownika do przestrzegania Regulaminu w całości.
 2. net zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w momencie ich opublikowania.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego oraz Regulamin Sklepu Internetowego.

 

Poznaj czas dostawy

Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy rozwijając menu “Więcej”.

Specjalista Morele | 16:38
Cześć!
Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy lub nazwę miejscowości.
Kod pocztowy możesz zmienić klikając w ikonę lokalizacji