Dodatkowa Gwarancja od Morele.net

 

REGULAMIN DODATKOWEJ GWARANCJI  MORELE.NET

wersja 1.3 ( obowiązuje od dn. 10.05.2017r. )

 

 

§ 1.   Informacje ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania Dodatkowej Gwarancji przez MORELE.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Fabrycznej 20A, 31-553 Kraków, Numer NIP: 9451972201, REGON: 356567685 (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 390511, kapitał zakładowy 440.000 zł dalej: Morele.net lub Sprzedawca). Dodatkowa Gwarancja pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Sprzedawcy wynikającą z rękojmi.

 

§ 2.   Definicje

2.1 Następujące zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie, a niezdefiniowane w treści innych jego postanowień, będą miały następujące znaczenie: Dodatkowa Gwarancja – gwarancja udzielana przez Morele.net, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, której bieg rozpoczyna się po upływie okresu ochrony gwarancyjnej udzielonej przez producenta danego Produktu, dystrybutora lub Sprzedawcę,

  1. Sklep internetowy - serwisy internetowe prowadzone przez Sprzedawcę dostępne m.in. pod adresem elektronicznym www.morele.net, www.hulahop.pl, www.amfora.pl, www.trenujesz.pl, www.motoria.pl i inne, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Produkt, lub zlecić świadczenie usługi,
  2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadając a osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt lub usługę w Sklepie Internetowym,
  3. Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym,
  4. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Dodatkowej Gwarancji.

 

§ 3.   Uprawnienia wynikające z Dodatkowej Gwarancji

3.1 Dodatkowa Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

3.2 Dodatkowa Gwarancja jest udzielana na wybrany przez Klienta okres czasu, który rozpoczyna swój bieg z upływem okresu gwarancji producenta, dystrybutora albo Sprzedawcy.

3.3 W ramach Dodatkowej Gwarancji, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy Produktu lub jego wymiany na nowy, w przypadku gdy Produkt dotknięty jest wadą materiałową lub wadą wykonania (wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie). Dodatkowa Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych po sprzedaży Produktu z innych przyczyn niż wskazane powyżej, w szczególności powstałych w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania oraz powstałych na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności (np. kradzieży), za które nie odpowiada producent ani Sprzedawca.

3.4 Dodatkowa Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

(1) uszkodzenia oprogramowania, danych zainstalowanych w Produkcie fabrycznie lub w późniejszym czasie;

(2) uszkodzenia wynikającego z niewłaściwego używania, wypadku (zalanie, upadek), modyfikacji Produktu, niezapewnienia mu odpowiedniego środowiska fizycznego (wilgoć) lub środowiska pracy albo niewłaściwej konserwacji przez Klienta;

(3) uszkodzenia powstałego w wyniku używania Produktu z innymi produktami Klienta lub osoby trzeciej,

(4) jakichkolwiek towarów innych niż Produkt, włącznie z towarami, które zostały nabyte przez Klienta w Sklepie Internetowym i dostarczone z Produktem lub z nim zintegrowane,

(5) towaru dodawanego jako "gratis" przy zakupie Produktu.

3.5 W przypadku uwzględnienia roszczenia gwarancyjnego Klienta, Sprzedawca według własnego uznania:

  1. naprawi reklamowany Produkt, albo
  2. wymieni reklamowany Produkt na nowy (ten sam model lub model o zbliżonych, nie gorszych parametrach za uprzednią zgodą Klienta), albo
  3. zwróci cenę zakupu w zamian za zwrot Produktu.

3.6 Dodatkowa Gwarancja nie stanowi podstawy dla żądania naprawienia przez Morele.net jakiejkolwiek szkody spowodowanej przez reklamowany Produkt.

3.7 Dodatkowa Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia serwis tylko na Produkty zakupione w RP.

 

§ 4.   Okres obowiązywania Dodatkowej Gwarancji

4.1 Morele.net oferuje Klientom udzielenie Dodatkowej Gwarancji na wybrane Produkty na okres:

(1) jednego, dwóch lub trzech lat; okres Dodatkowej Gwarancji rozpoczyna swój bieg po upływie gwarancji producenta, Sprzedawcy lub dystrybutora, która w zależności od nabywanego Produktu, mogła trwać 12 lub 24 miesiące,

(2) dwóch lub trzech lat; okres Dodatkowej Gwarancji rozpoczyna swój bieg po upływie gwarancji producenta, Sprzedawcy lub dystrybutora, która wynosiła 36 miesięcy.

4.2 W przypadku produktów poleasingowych, wyprzedażowych Dodatkowa Gwarancji udzielana jest na okres jednego lub dwóch lat po upływie 3, 6 lub 12 miesięcy gwarancji wewnętrznej realizowanej przez Morele.net.

4.3 Dostępne okresy obowiązywania Dodatkowej Gwarancji mogą różnić się w zależności od wybranego Produktu.

 

§ 5.   Koszt Zakupu Dodatkowej Gwarancji

5.1 Dodatkowa gwarancja jest udzielana odpłatnie.

5.2 Cena Dodatkowej Gwarancji uzależniona jest od okresu jej obowiązywania oraz od ceny Produktu.

Cena Dodatkowej gwarancji wynosi:

(1) 10% ceny brutto Produktu w przypadku, gdy okres jej obowiązywania wynosi 1 rok,

(2) 15% ceny brutto Produktu, w przypadku , gdy okres jej obowiązywania wynosi 2 lata,

(3) 20% ceny brutto Produktu, w przypadku, gdy okres jej obowiązywania wynosi 3 lata.

5.3 Od powyższych cen może wystąpić wyjątek w przypadku wprowadzenia Promocji i rabatu.

5.4 Niezależnie od postanowień § 5 ust. 5.2 cena zakupu Dodatkowej gwarancji nie może być niższa niż 1 zł brutto.

 

§ 6.   Zamówienie Dodatkowej Gwarancji

6.1 Informacja o dostępności Dodatkowej Gwarancji w Sklepie internetowym w stosunku do danego Produktu podana jest w jego opisie (w zakładce „gwarancja”), który pojawia się w „koszyku” po dodaniu do niego wybranego Produktu.

6.2 Zakupu Dodatkowej Gwarancji Klient dokonuje na wyświetlanym „pop-upie” lub dodając ją do „koszyka” wraz z Produktem lub przekazując stosowną dyspozycję pracownikowi Morele.net za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem telefonu (12) 4184026 wew. 1 oraz 2 , przed dokonaniem zapłaty za Produkt.

6.3 Klient może nabyć Dodatkową Gwarancję także w ciągu 12 miesięcy od zakupu Produktu. W takim przypadku zakupu Dodatkowej Gwarancji dokonuje się przekazując stosowną dyspozycję pracownikowi Morele.net za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem telefonu (12) 4184026 wew. 1 , lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc wiadomość na [email protected]

Po otrzymaniu ww. dyspozycji pracownik Morele.net przekaże Klientowi dane dotyczące sposobu zapłaty za Dodatkową Gwarancję, a po jej dokonaniu przez Klienta – dokument potwierdzający nabycie usługi.

 

§ 7.   Zgłaszanie wady/ awarii

7.1 W przypadku wystąpienia wady lub awarii, której usunięcie objęte jest Dodatkową Gwarancją, Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 10 dni od jej wykrycia.

7.2 Zgłoszenia wady lub awarii dokonuje się w wybrany przez Klienta sposób:

(1) za pośrednictwem profilu Klienta w Sklepie Internetowym,

(2) drogą telefoniczną pod numerem (12) 418 40 26 (dla tel. komórkowych) wew.1 lub 801000861 dla (tel. stacjonarnych).

7.3 Po zgłoszeniu awarii Klient zobowiązany jest do przekazania Morele.net Produktu do naprawy lub wymiany (klient otrzymuje możliwość umówienia kuriera po odbiór sprzętu poprzez link w zgłoszeniu reklamacyjnym) w terminie kolejnych 7 dni, chyba, że Sprzedawca wskaże inny termin.

Do niektórych produktów wielkogabarytowych wysyłany jest do Klienta serwis w celu usunięcia usterki.

 

§ 8.   Obowiązki Klienta

8.1 Przed oddaniem Produktu do naprawy gwarancyjnej , Klient powinien usunąć wszelkiego rodzaju części, opcje, zmiany, modyfikacje oraz uzupełnienia, które nie są objęte Dodatkową Gwarancją.

8.2 Klient ponadto powinien :

(1) usunąć z Produktu (w stopniu, w jakim jest to technicznie wykonalne) informacje dotyczące konkretnych lub możliwych do zidentyfikowania osób (Danych Osobowych) oraz wszelkie hasła zabezpieczające ,

(2) utworzyć oddzielną kopię zapasową materiałów znajdujących się na nośniku danych Produktu. Podczas wykonywania usługi gwarancyjnej zawartość nośnika danych takiego Produktu może zostać wymazana, zastąpiona lub ponownie sformatowana.

8.3 Przekazując Produkt do naprawy Klient powinien przedłożyć także dokument potwierdzający nabycie Produktu oraz Dodatkowej Gwarancji (tj. w szczególności fakturę ,paragon lub inny dokument stwierdzający dokonanie zakupu np. wyciąg z konta bankowego).

 

§ 9.   Odstąpienie od umowy zakupu Dodatkowej Gwarancji

9.1 Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje na zasadach ogólnych, szczegółowo określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, prawo odstąpienia od umowy zakupu Dodatkowej Gwarancji bez podawania przyczyny w 14 dniowym terminie. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów o których konieczności poniesienia kosztów został prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia lub pocztą.

9.2 Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

§ 10.   Odpowiednie stosowanie

10.1 Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.Dz. U. 2016 nr 0 poz. 380 z poźn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta oraz Regulamin Sklepu Internetowego.

10.2 Regulamin wchodzi w życie 10.05.2017 r. i obowiązuje w odniesieniu do Dodatkowych Gwarancji nabywanych od dnia jego wejścia w życie.