Wyłącznie w aplikacji - promocja z bestsellerami w najniższych cenach

Wybierz kod pocztowy

Regulamin usługi Pakiet Napraw

Pakiet napraw Morele.net

 

REGULAMIN Pakietu napraw MORELE.NET

 

 §1.   Informacje ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania Pakietu napraw przez MORELE.NET Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, Numer NIP: 9451972201, REGON: 356567685 (wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 390511, kapitał zakładowy 919.200 zł dalej: Morele.net lub Sprzedawca). Pakiet napraw pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Sprzedawcy wynikającą z rękojmi.

 

§2.   Definicje

 

Następujące zwroty i wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie, a niezdefiniowane w treści innych jego postanowień, będą miały następujące znaczenie:

a. Pakiet napraw – usługa oferowana przez Morele.net, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, która obejmuje pakiet napraw Produktów objętych Zamówieniem.

b. Serwis internetowy -  serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: www.morele.net, www.amfora.pl, www.hulahop.pl, www.pupilo.pl, www.trenujesz.pl, www.motoria.pl, www.digitalo.pl, www.ubieramy.pl, www.meblujesz.pl, www.sklep-presto.pl,www.budujesz.pl za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar, lub zlecić świadczenie usługi.

c. Sprzedawca - NET Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy al. Jana Pawła II 43b, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem KRS: 0000390511, numer NIP: 9451972201, REGON: 356567685, kapitał zakładowy: 919 200,00 złotych.

d. Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadając a osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt lub usługę w Sklepie Internetowym,

e. Konsument - konsument w rozumieniu Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego.

f. Produkt- rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym,

g. Zamówienie – oferta nabycia Produktu lub Produktów złożona zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego

h. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Pakietu napraw.

i. EKP Morele –Elektroniczna Karta Podarunkowa grupy morele.net generowana przez Wydawcę w formie elektronicznego bonu wartościowego na okaziciela (mająca postać ciągu znaków alfanumerycznych), o określonej dacie ważności. EKP Morele umożliwia dokonanie operacji polegającej na wymianie EKP Morele na Towar lub Towary w Sklepie Internetowym do wartości nominału karty. EKP Morele nie jest kartą płatniczą, ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

j. Regulamin Sklepu internetowego – regulamin dostępny pod adresem https://www.morele.net/pokaz_pomoc/1019/

 

§3.   Uprawnienia wynikające z Pakietu napraw

 1. Pakiet napraw nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. W ramach Pakietu napraw, Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy Produktów objętych zamówieniem, w przypadku gdy Produkt dotknięty jest wadą materiałową lub wadą wykonania (wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie). Pakiet napraw nie obejmuje uszkodzeń powstałych po sprzedaży Produktu z innych przyczyn niż wskazane powyżej, w szczególności powstałych w wyniku niewłaściwego używania lub przechowywania oraz powstałych na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności (np. kradzieży), za które nie odpowiada producent ani Sprzedawca.
 3. Pakiet napraw nie obejmuje w szczególności:
  a. uszkodzenia oprogramowania, danych zainstalowanych w Produkcie fabrycznie lub w
  późniejszym czasie;
  b. uszkodzenia wynikającego z niewłaściwego używania, wypadku (zalanie, upadek), modyfikacji
  Produktu, niezapewnienia mu odpowiedniego środowiska fizycznego (wilgoć) lub środowiska
  pracy albo niewłaściwej konserwacji przez Klienta;
  c. uszkodzenia powstałego w wyniku używania Produktu z innymi produktami Klienta lub osoby
  trzeciej,
  d. jakichkolwiek towarów innych niż Produkt, włącznie z towarami, które zostały nabyte przez
  Klienta w Sklepie Internetowym i dostarczone z Produktem lub z nim zintegrowane,
  e. towaru dodawanego jako gratis przy zakupie Produktu.
  f. braku kompletności Towaru.
 4. W przypadku, gdy wartość naprawy przewyższy środki naprawy Pakietu napraw, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przedstawiając mu dostępne opcje, w szczególności możliwość dopłaty różnicy wartości napraw lub odesłanie Produktu w stanie niezmienionym.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę niemożliwości naprawy Produktu, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta przedstawiając mu dostępne opcje, w szczególności wymianę Produktu na nowy, wymianę produktu na produkt o nie gorszych parametrach lub zwrot środków poprzez kartę EKP. W przypadku wymiany produktu na nowy lub inny, Klient pokrywa ewentualną różnicę w cenie Produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydania ostatecznej decyzji kończącej dane zgłoszenie.
 6. Pakiet napraw nie stanowi podstawy dla żądania naprawienia przez Sprzedawcę jakiejkolwiek szkody spowodowanej przez Produkt objęty Pakietem napraw.
 7. Pakiet napraw obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie, że uszkodzenia mechaniczne nie są objęte Pakietem napraw. Poprzez uszkodzenie mechaniczne rozumie się, w szczególności:
  a. ingerencję wilgoci lub cieczy,
  b. uszkodzenie na skutek upadku, uderzenia itp.,
  c. nieautoryzowaną ingerencję w produkt.

 

§4.   Okres obowiązywania Pakietu napraw

 1. Sprzedawca oferuje Klientom możliwość zakupu Pakietu napraw:

a. przed dostawą Zamówienia,

b. w terminie jednego (1) miesiąca od dnia dostarczenia Zamówienia.

 1. Pakiet napraw jest udzielany na okres 5 lat, który rozpoczyna swój bieg od daty wystawienia faktury.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Pakietu napraw w przypadku, gdy Klient nie wyczerpał drogi reklamacji, tj. poprzez zgłoszenie z tytułu gwarancji producenta.

 

§5.   Koszt Zakupu Dodatkowej Gwarancji

 1. Pakiet napraw jest udzielany odpłatnie.
 2. Cena Pakietu napraw wynosi:

a) 50 zł dla Małego Pakietu Napraw

b) 100 zł dla Dużego Pakietu Napraw.

 

§6.   Zamówienie Pakietu napraw

 1. Informacja o dostępności Pakietu napraw w Sklepie internetowym w stosunku do danego Produktu podana jest w karcie Produktu lub w koszyku w zakładce „Więcej gwarancji”.
 2. Zakupu Pakietu dostaw Klient dokonuje poprzez dodanie usługi z karty Produktu z zakładki „Usługi w morele.net”, bezpośrednio w koszyku, za pośrednictwem infolinii 12 418 40 26 lub poprzez wiadomość e-mail na adres [email protected]
 3. Klient może nabyć Pakiet napraw także w ciągu 1 miesiąca od zakupu Produktu. W takim przypadku zakup Pakietu napraw dokonuje się przekazując stosowną dyspozycję pracownikowi
  Morele.net za pośrednictwem infolinii dostępnej pod numerem 12 418 40 26 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected]

Po otrzymaniu ww. dyspozycji pracownik Morele.net przekaże Klientowi dane dotyczące sposobu zapłaty za Pakiet napraw, a po jej dokonaniu przez Klienta – dokument potwierdzający nabycie usługi.

 

§7.   Zgłaszanie wady/ awarii

 1. W przypadku wystąpienia wady lub awarii Produktu objętego Pakietem napraw, Klient jest zobowiązany zgłosić ten fakt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
 2. Zgłoszenia wady lub awarii dokonuje się w wybrany przez Klienta sposób:

(1) za pośrednictwem profilu Klienta w Sklepie Internetowym,

(2) drogą telefoniczną pod numerem: 12 418 40 26.

 1. Po zgłoszeniu awarii Klient zobowiązany jest do przekazania Morele.net Produktu do naprawy w terminie kolejnych 7 dni, chyba, że Sprzedawca wskaże inny termin.

Do niektórych produktów wielkogabarytowych wysyłany jest do Klienta serwis w celu usunięcia usterki.

 

§8.   Obowiązki Klienta

 1. Przed oddaniem Produktu do naprawy, Klient powinien usunąć wszelkiego rodzaju części, opcje, zmiany, modyfikacje oraz uzupełnienia, które nie są objęte Pakietem napraw.
 2. Klient ponadto powinien :

(1) usunąć z Produktu (w stopniu, w jakim jest to technicznie wykonalne) informacje dotyczące konkretnych lub możliwych do zidentyfikowania osób (Danych Osobowych) oraz wszelkie hasła zabezpieczające ,

(2) utworzyć oddzielną kopię zapasową materiałów znajdujących się na nośniku danych Produktu. Podczas wykonywania usługi gwarancyjnej zawartość nośnika danych takiego Produktu może zostać wymazana, zastąpiona lub ponownie sformatowana.

 1. Przekazując Produkt do naprawy Klient powinien przedłożyć także dokument potwierdzający nabycie Produktu oraz Pakietu napraw (tj. w szczególności fakturę, paragon lub inny dokument stwierdzający dokonanie zakupu np. wyciąg z konta bankowego).

 

§9.   Odstąpienie od umowy zakupu Pakietu napraw

 1. Klientowi będącemu Konsumentem, przysługuje na zasadach ogólnych, szczegółowo określonych
  w Regulaminie Sklepu Internetowego, prawo odstąpienia od umowy zakupu Pakietu napraw bez podawania przyczyny w 14 dniowym terminie. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

Konsument, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego może
w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów o których konieczności poniesienia kosztów został prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia lub pocztą.

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia
  o odstąpieniu od umowy.

§10.  Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Pakietu napraw, Klienci winni zgłaszać na piśmie.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Klienta oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana adres e-mail: [email protected]
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.

 

§11.  Dane osobowe

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych obowiązuje polityka prywatności Sklepu Internetowego Morele.net.
 2. Sklep Internetowy Morele.net wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

§12.   Odpowiednie stosowanie

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz Regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Regulamin wchodzi w życie 1.08.2021 r. i obowiązuje w odniesieniu do Pakietu napraw nabywanego od dnia jego wejścia w życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznaj czas dostawy

Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy rozwijając menu “Więcej”.

Specjalista Morele | 20:02
Cześć!
Jeśli chcesz poznać czasy dostawy dopasowane do Twojej lokalizacji, wprowadź kod pocztowy lub nazwę miejscowości.
Kod pocztowy możesz zmienić klikając w ikonę lokalizacji