Plotery

Ploter HP DesignJet T930 (L2Y21A#B19)

ID produktu: 831817
Zobacz produkty podobne
Zapytaj społeczności 0 pytań
  • Formaty nośników: A0, A2, A1, A3, A4
  • Interfejs: USB
  • Pamięć: 320 GB, 64 GB (RAM)
  • Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 2400 x 1200
Opis
Specyfikacja
Opinie
Pytania i odpowiedzi
Gwarancje
Raty i leasing

Opis produktu

Ploter HP DesignJet T930 (914mm)

- format: 36" / 914mm
- dysk twardy: 320 GB
- dwuletnia gwarancja producenta

Następca modelu HP DesignJet T920 

 

Przed­sta­wiaj pro­jekty w for­mie wydru­ków o pro­fe­sjo­nal­nej jako­ści dzięki 6 ory­gi­nal­nym atra­men­tom HP – w kolo­rze sza­rym i czar­nym foto­gra­ficz­nym. Twórz plany, rysunki i mapy o pre­cy­zyj­nie odwzo­ro­wa­nych liniach oraz maks. do 2400 dpi. Sko­rzy­staj z Adobe PostScript®.

Sześć ory­gi­nal­nych atra­men­tów HP zapew­nia sze­roką gamę kolo­rów i ide­al­nie nadaje się do odwzo­ro­wy­wa­nia kolo­ro­wych obra­zów.

Ory­gi­nalne atra­menty HP w kolo­rze sza­rym i czar­nym foto­gra­ficz­nym zapew­niają pre­cy­zję linii, głę­boką czerń i praw­dziwe, neu­tralne odcie­nie sza­ro­ści.

Zapew­nij wydru­kom archi­tek­tury pro­fe­sjo­nalny wygląd w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści – sko­rzy­staj z opcji Adobe PostScript®.

Niech Twój prze­kaz będzie pre­cy­zyjny – twórz plany, rysunki i mapy o dokład­nych liniach oraz maks. do 2400 dpi.

Utrzy­muj wydaj­ność pracy i kon­cen­truj się na pro­jek­tach dzięki 50-stro­ni­co­wemu, zin­te­gro­wa­nemu odbior­ni­kowi z tacą ukła­da­jącą, wydru­kom w roz­mia­rze A1 dostar­cza­nym w 21 sekund, szyb­kiemu prze­twa­rza­niu i funk­cji zarzą­dza­nia oraz funk­cji HP Mobile Prin­ting, które poma­gają dodat­kowo zaosz­czę­dzić czas.

Bądź zor­ga­ni­zo­wany i sku­piaj się na zada­niach – zin­te­gro­wany, 50-stro­ni­cowy odbior­nik z tacą ukła­da­jącą zapew­nia pła­skie, posor­to­wane wydruki.

Przy tej pręd­kość druku możesz od razu wró­cić do swo­jej pracy – wydruki w for­ma­cie A1 są dostar­czane w 21 sekund.

Efek­tywne dru­ko­wa­nie – rów­no­le­głe prze­twa­rza­nie pliku z dys­kiem twar­dym o pojem­no­ści 320 GB; Zarzą­dzaj kolej­kami, kon­tro­luj koszty, przej­mij kon­trolę.

Osz­częd­ność czasu – dru­kuj bez­po­śred­nio ze swo­jego smart­fona, tabletu lub napędu USB za pośred­nic­twem funk­cji HP Mobile Prin­ting. 

Pra­cuj z dru­karką, która jest pro­sta w obsłu­dze i zarzą­dza­niu. Pro­to­koły zabez­pie­czeń poma­gają chro­nić Twoje infor­ma­cje. Wbu­do­wany ser­wer HP Embed­ded Web Server umoż­li­wia pro­stą kon­fi­gu­ra­cję i zarzą­dza­nie. Dru­karka łatwo inte­gruje się z innymi urzą­dze­niami biu­ro­wymi.

Dru­ko­wa­nie bez prze­ry­wa­nia pracy – rolka nośni­ków 91,4 m i ory­gi­nalne wkłady atra­men­towe HP o pojem­no­ści do 300 ml.

Zabez­pie­cze­nie infor­ma­cji za pomocą pro­to­ko­łów zabez­pie­czeń takich jak IPSec, 802.1x, SNMPv3, dru­ko­wa­nia po uwie­rzy­tel­nie­niu kodem PIN i innych opcji. 

Z łatwo­ścią kon­fi­gu­ruj i zarzą­dzaj dru­karką w zaci­szu swo­jego biurka dzięki wbu­do­wa­nemu ser­werowi HP Embed­ded Web Server.

Umoż­li­wia łatwą inte­gra­cję z innymi urzą­dze­niami biu­ro­wymi – zgod­ność sys­te­mów iOS i Andro­id™ Andro­id™[An­dro­id™3] z HP Mobile Prin­ting. 

Specyfikacja

A0
A1
A2
A3
A4
320 GB
64 GB (RAM)

Opinie (0)

Produkt nie ma jeszcze opinii.

Pytania i odpowiedzi (0)

Zastanawiasz się, czy produkt spełni Twoje oczekiwania?

Gwarancje

Warunki gwarancji
Długość
24 miesiące
Typ gwarancji
Producenta
Informacje o gwarancji producenta
Gwarancje
szczegóły
szczegóły
szczegóły

Raty i leasing

Opis

Specyfikacja techniczna

Opinie (0)

Pytania i odpowiedzi (0)

Inspiracje (0)

Outlet (0)

Market

Zobacz również: Panasonic Bateria Power C / R14 2szt., Incore Żel do ekranów,atomizer lemon (ISC1660), Brennenstuhl przedłużacz 5m black 1x (1165440), LogiLink D-Sub (VGA) - D-Sub (VGA) 10m czarny (CV0019), Polycom VVX 501 (2200-48500-019), PetMate 2KNOT ROPE BONE LARGE, Trixie BOX TRANSPORTOWY DLA PTAKÓW 302, Delock USB A -> USB A, (M/Ż), Czarny, 0.5m (83401), Logitech MX Master 2S Graphite (910-005139), Tchibo Cafissimo Mini Żółty (326690), Akyga 5m, czarny (AK-PC-05A), Spigen TS36 SIGNATURE CAR MOUNT HOLDER, Dux Ducis Etui Skin Pro Redmi Note 5A szare, Yoxx Folia ochronna do Nokia 6730, Lenovo ThinkPad E480 (20KN001QPB) 16 GB RAM/ 512 GB M.2 PCIe/ 1TB HDD/ Windows 10 Pro PL , Bluedio T3+, Cartridge Web Toner do UTAX 3560 3565 PK-5012K (1T02NS0TU0 1T02NS0TA0) / Black / 12000 stron / zamiennik uniwersalny, Hurtel Kabel micro USB 85cm czarny uniwersalny, A3