Ploter HP DesignJet T830 MFP (F9A30A#B19)

ID produktu: 844035
Zobacz produkty podobne
Zapytaj społeczności 0 pytań
  • Formaty nośników: A1, A3, A4, A0, A2
  • Interfejs: Ethernet, USB
  • Pamięć: 1 GB (RAM)
  • Rozdzielczość druku - czerń [dpi]: 2400 x 1200
Opis
Specyfikacja
Opinie
Pytania i odpowiedzi
Gwarancje
Raty
Leasing

Opis produktu

Ploter HP DesignJet T830 MFP Urządzenie wielofunkcyjne (914mm)

- urządzenie wielofunkcyjne
- format: 36" / 914mm
- Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi; Hi-Speed USB 2.0 

 

HP Desi­gn­Jet T830 MFP to bliź­nia­czy model (star­szy brat) HP Desi­gn­Jet T730, wypo­sa­żony w zin­te­gro­wany ska­ner wiel­ko­for­ma­towy.

Z zewnątrz oby­dwa modele wyróż­nia bar­dzo zwarta budowa, wszyst­kie ele­menty zostały zgrab­nie umiesz­czone w logiczny i wygodny dla użyt­ko­wa­nia spo­sób, a przy tym zaj­muje bar­dzo mało miej­sca w biu­rze tylko 1,62m²! Ska­ner wiel­ko­for­ma­towy w modelu T830 został zin­te­gro­wany z plo­terem wręcz ide­al­nie, przez co nie prze­szka­dza w żaden spo­sób w codzien­nym użyt­ko­wa­niu dru­karki a jest zawsze pod ręką. Poda­wa­nie i odbie­ra­nie ska­no­wa­nych prac odbywa się z przodu maszyny co naprawdę jest bar­dzo wygodne.

 

Warto też wspo­mnieć, że oby­dwa modele komu­ni­kują się z zewnętrz­nymi urzą­dze­niami zarówno przez sieć Wi-Fi, port USB ale posia­dają rów­nież wyjąt­kową nie­spo­ty­kaną dotąd w dru­kar­kach wiel­ko­for­ma­to­wych funk­cję two­rze­nie sieci Wi-Fi Direct co nie­zwy­kle uła­twia pracę. Insta­lu­jąc dedy­ko­waną dar­mową apli­ka­cję HP (All-in-One remote) na swój tablet czy smart­fon Apple lub Android otrzy­mu­jemy w pełni funk­cjo­nalne narzę­dzie do zarzą­dza­nia dru­karką, ska­no­wa­nia, prze­twa­rza­nia prac i wielu innych!

 

To nie­wia­ry­god­nie kom­pak­towe urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyjne, które stwo­rzono z myślą o wytrzy­ma­ło­ści pod­czas pracy w róż­nych miej­scach, umoż­li­wia szyb­kie wydruki i pomaga ogra­ni­czyć koniecz­ność wymiany wkła­dów atra­men­to­wych HP o pojem­no­ści do 300 ml. Łatwy trans­por­t/o­ch­rona urzą­dze­nia wie­lo­funk­cyjnego przed kurzem, z opcjo­nalną obu­dową HP Desi­gnJet Rug­ged Case. [3]

Jest o połowę mniej­sze [2], zapro­jek­to­wane z myślą o trwa­ło­ści – to wytrzy­małe urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyjne radzi sobie z zada­niami w wyma­ga­ją­cych miej­scach, nawet na pla­cach budowy.

Umoż­li­wia uzy­ska­nie wydru­ków 3 razy szyb­ciej niż poprzed­nie modele HP – uzy­skaj druk w for­ma­cie A1 w ciągu 25 sekund.

Do wyboru wkłady atra­men­towe HP o pojem­no­ści od 40 do 300 ml odpo­wied­nie do Two­jego nakładu wydruku, duże wkłady mogą pomóc ogra­ni­czyć czę­ste wymiany.

Och­rona pod­czas trans­portu, przed kurzem i uszko­dze­niami z opcjo­nalną obu­dową HP Desi­gnJet Rug­ged Case. [3]

Łatwo ste­ruj swoim urzą­dze­niem wie­lo­funk­cyj­nym i szyb­ciej wyko­nuj zada­nia [4] dzięki intu­icyj­nemu ekra­nowi doty­ko­wemu, który działa jak smart­fon. Urzą­dze­nie pozwala zmniej­szyć ilość odpa­dów dzięki auto­ma­tycz­nemu podaj­ni­kowi na arku­sze­/tacy. Urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyjne można usta­wić tam, gdzie naj­le­piej dopa­suje się do sieci bez­prze­wo­do­wej. [6]

Intu­icyjne wyko­ny­wa­nie zadań – pra­wie 3 razy szyb­ciej niż inne urzą­dze­nia [4] – jeden ekran doty­kowy działa jak smart­fon.

Zmniejsz o 50% ilość odpa­dów – druk w poło­wie skali z auto­ma­tycz­nym podaj­ni­kiem na arku­sze­/tacą; zmniejsz ilość dodat­ko­wej pracy, zre­du­kuj odpady z sze­ro­kich rolek. [5]

Sieć LAN nie jest potrzebna – możesz prze­no­sić to urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyjne w dowol­nym cza­sie i w dowolne miej­sce, w któ­rym będzie miało dostęp do sygnału Wi-Fi. [6]

W prost­szy spo­sób dru­kuj i udo­stęp­niaj zasoby za pomocą funk­cji zdal­nego dru­ko­wa­nia HP Mobile Prin­ting – połącz swoje urzą­dze­nie wie­lo­funk­cyjne bez­prze­wo­dowo [6] lub za pośred­nic­twem Wi-Fi Direct. Ska­nuj, udo­stęp­niaj i dru­kuj bar­dziej efek­tyw­nie korzy­sta­jąc ze smart­fona [6] i zwięk­szaj w ten spo­sób współ­pracę zespołu.

Zin­te­gro­wane ska­no­wa­nie pozwala uchwy­cić i udo­stęp­niać opi­nie, umoż­li­wia archi­wi­za­cję i wiele wię­cej.

Dru­karka two­rzy wła­sną sieć Wi-Fi umoż­li­wiającą pro­ste nawią­zy­wa­nie połą­czeń z Wi-Fi Direct.

Wygodne ska­no­wa­nie, udo­stęp­nia­nie i dru­ko­wa­nie bez­po­śred­nio z poziomu smart­fona lub tabletu [6]; korzy­staj z urzą­dze­nia niczym z tele­fonu komór­ko­wego.

Zarzą­dzaj ska­nami z urzą­dze­nia mobil­nego przy uży­ciu apli­ka­cji HP AiO Prin­ter Remote [7], z obsługą przez HP Mobile Prin­ting.

 

 

Specyfikacja techniczna

Produkt
Producent
HP
Kod producenta
F9A30A#B19
EAN
0889296887379
Fizyczne
Druk
Eksploatacja
Nośniki
A0
A1
A2
A3
A4
Techniczne

Opinie

(0)
Produkt nie ma jeszcze opinii.

Pytania i odpowiedzi

(0)
Zastanawiasz się, czy produkt spełni Twoje oczekiwania?

Gwarancje

Warunki gwarancji
Długość
24 miesiące
Typ gwarancji
Producenta
Informacje o gwarancji producenta
Gwarancje
szczegóły
szczegóły
szczegóły

Raty

Leasing

Opis produktu
Specyfikacja techniczna
Opinie
(0)
Pytania i odpowiedzi
(0)
Inspiracje
(0)
Outlet
(0)

Market

Zobacz również: Kingston 8GB 2133MHz DDR4 CL15 (KTH-PL421/8G), Mondi Color Copy Coated A4 135g. 250 arkuszy błyszczący (88008533), Dicota Secret 2-way do Microsoft Surface Book (D31175), Canon CLI-526 (cmyk) + 50x PP-201, Libox TV WILNO LB-320 (LB-320), Oral-B Szczoteczka elektryczna D12 KIDS STAR WARS + pasta Pro Expert 75ml, MicroConnect C14 black plug. 10A, 250 V. - PEC14, TelForceOne Pokrowiec Smart Magnetic do LG K8 2017 czarny (GSM032990), Casio LTP-1259D -1A, Mercury Fluo dla iPhone X, MyScreen Protector MS Folia Universal PHOTO 4.0" 2 szt, Digitus CAT 6A S-FTP PATCH C. LSOH. Patchcord CU CAT 6A S-FTP, LSOH, Cu, AWG 26/7, długość 7 m, kolor zielony Długość 7 m, kolor zielony (DK-1644-A-070 / B), PGYTECH Filtr UV MRC Advanced do DJI Mavic 2 Pro, Patriot Viper Steel, DDR4, 8 GB, 3000MHz, CL16 (PVS48G300C6), PDP Xbox One AFTERGLOW, Carbon Etui CARBON TECH Samsung Galaxy A40 czarny uniwersalny, A1